Obchodné podmienky


(ďalej ako “VOP”)

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli spracované v súlade so Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku“), Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Optika Žácka s. r. o. a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1. Základné pojmy:

Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť: Optika Žácka s. r. o., so sídlom Malinovského 1238/22, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 45 985 049, DIČ: 2023159534, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 23883/R.

Číslom účtu pre bezhotovostné platby je IBAN SK5302000000002920738154

E-mailovou adresou, na ktorej môže kupujúci predávajúceho kontaktovať je: obchod@optikazacka.sk

Telefónnym číslom, na ktorom kupujúci môže predávajúceho kontaktovať je: 0800 606 044

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho objednala tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – obchod.optikazacka.sk, ako aj spotrebiteľ.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Zmluvnými stranami na účely týchto VOP sa rozumie predávajúci a kupujúci.

Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke obchod.optikazacka.sk.

Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje kupujúci predávajúcemu s cieľom získať ním ponúkaný tovar. Ide o predávajúcim akceptovaný návrh kupujúceho v jednej z foriem bližšie špecifikovaných v čl. II bod I.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – obchod.optikazacka.sk , uzavretá spôsobom uvedeným v článku II. týchto VOP.

Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát SOI v Trenčíne, so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
www.soi.sk

2. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa článku VII bodu 7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa článku VII. bodu 3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailovej komunikácie. E-mailom predávajúceho je obchod@optikazacka.sk

4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení Zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

6. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.

7. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a Reklamačným poriadkom predávajúceho.

8. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. V prípade kolízie ustanovení kúpnej zmluvy a týchto VOP, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy. VOP sú záväzné pre obe zmluvné strany.

9. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

10. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
a) e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
b) kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho pod názvom “Odoslať objednávku s povinnosťou platby“.
c) telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu,
d) SMS správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu (ďalej len “objednávka”).

2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb (vrátane DPH), údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), údaje o celkovej cene tovaru/služby vrátane nákladov na dopravu, prípadne iné údaje.

4. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene (cene platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu). Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru (článok VII týchto VOP).

III. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

2. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, spotrebiteľ– kupujúci je oprávnený od zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť bez uvedenia dôvodu.

3. Kupujúci má v prípade nákupu cez e-shop právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní od kúpy tovaru. Lehota uvedená v prvej vete tohto bodu sa počíta odo dňa prevzatia tovaru. Ak si kupujúci objednal viacero tovarov jednou objednávkou a tovary sú mu dodávané predávajúcim postupne, za deň prevzatia tovaru sa považuje okamih, deň kupujúci prevezme posledný tovar, resp. ak sa tovar skladá z viacerých kusov (dielov) po prevzatí posledného kusu (dielu) kupujúcim.

Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje, aby kupujúci svoj prejav o odstúpení od zmluvy podal v posledný deň lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu na pošte, resp. dňom odoslania e-mailu obsahujúceho tento prejav. V prípade nedoručenia tohto prejavu kupujúceho predávajúcemu, musí kupujúci preukázať jeho odoslanie (napr. dokladom z pošty, resp. e-mailom).

4. Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe. Pre uplatnenie tohto práva môže kupujúci využiť formulár uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP, ktorý je potrebné po vyplnení zaslať na adresu: Optika Ingrid Žácka, J. Hašku 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Následne predávajúci potvrdí prijatie odstúpenia od zmluvy e-mailom zaslaným na adresu, z ktorej kupujúci zaslal odstúpenie od zmluvy. Rovnako tak je kupujúci oprávnený použiť pre odstúpenie od zmluvy vlastný formát. Prejav kupujúceho o odstúpení od zmluvy kupujúci zašle buď na adresu sídla predávajúceho uvedenú v bode 1. článku I týchto VOP alebo e-mailom na adresu: obchod@optikazacka.sk

5. Kupujúci nemôže od zmluvy s predávajúcim odstúpiť v nasledovných prípadoch:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. sklá do okuliarov a pod.),
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Povinnosti predávajúceho

V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu cena, ktorú kupujúci za tovar zaplatil (vrátane nákladov na dopravu, prípadne ďalších poplatkov), a to rovnakým spôsobom, ako kupujúci zaplatil cenu predávajúcemu, resp. iným spôsobom po súhlase kupujúceho. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Predávajúci vráti kupujúcemu cenu uvedenú v prvej vete tohto bodu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako po doručení vráteného tovaru späť predávajúcemu na adresu: Optika Ingrid Žácka, J. Hašku 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, resp. po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar kupujúci odovzdá osobne na adrese: Optika Ingrid Žácka, J. Hašku 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo ho predávajúcemu zašle poštou (resp. inou službou) a to v lehote 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci zašle tovar späť predávajúcemu pred uplynutím 14 – dňovej lehoty (plynúcej od uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy).

Spolu s tovarom je potrebné zaslať aj kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Kupujúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a zároveň:
-tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
-tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva)
-tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie počas doručovania.

Kupujúci hradí náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu (poštovné, resp. prepravné) sám. Kupujúci rovnako znáša aj také náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, predpokladaná výška týchto nákladov je RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o..

V prípade, že kupujúci vrátil tovar poškodený alebo nefunkčný, zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci má v takomto prípade právo na náhradu škody predstavujúcej rozdiel ceny tovaru pred jeho poškodením a po poškodení.

IV. Reklamovanie tovaru

Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený na stránke Reklamačný poriadok.

V. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný najmä:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
d) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť kupujúcemu
prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
e) predávať výrobky v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak kupujúceho upozorní na všetky rozdiely
a ďalšie práva a povinnosti v zmysle Z. č. 250/2007 Z. z..

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

VI. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

VII. Dodacie a platobné podmienky

1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo po uplynutí lehoty jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený a povinný ponechať tovar pre kupujúceho ešte ďalších 7 dní s tým, že za toto obdobie mu už vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň ponechania tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim, vráti kupujúcemu v sume po odpočítaní zmluvnej pokuty.

4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5. Tovar bude predávajúcim kupujúcemu dodaný nasledujúcim spôsobom, ktorý si zvolí kupujúci:
a) vo forme poštovej dobierky,
b) zaslaním expresnou poštovou alebo kuriérskou službou alebo predávajúcim c) osobným odberom v mieste podnikania alebo predajni predávajúceho.

6. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

7. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

8. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v bode 3 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom, ktorá slúži ako záručný list pre prípad reklamácie. Tam kde výrobca daného tovaru poskytuje záručný list, tento predávajúci zašle kupujúcemu v balení.

VIII. Kúpna cena

1. Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu podľa poslednej vety bodu 2. tohto článku, platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby (t. j. Slovenská pošta ), alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v čl. I týchto VOP. Kúpna cena je cenou konečnou vrátane DPH ako aj nákladov na doručenie tovaru.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar vrátil (článok III. ods. 1 týchto VOP) je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako mu je tovar doručený späť, resp. ako mu kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť.

7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.

8. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

9. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru.

10. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.

11. Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

IX. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

X. Alternatívne riešenie sporu

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, sa pokúsia o mimosúdnu dohodu. V prípade, že nedôjde k dohode podľa prvej vety tohto bodu, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov podaním žaloby na všeobecný súd v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

2. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom: obchod@optikazacka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci vybaví žiadosť kupujúceho uvedenú v prvej vete tohto bodu zamietavo alebo ak predávajúci na túto žiadosť kupujúceho neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej ako ,,ARS“) subjektu ARS, podľa Z. č. 391/2015 Z. z.

3. Návrh podľa druhej vety bodu 4. tohto článku spotrebiteľ podáva subjektu ARS, ktorých zoznam je dostupný na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

4. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby má spotrebiteľ. Ustanovenie zmluvy, ktorý zaväzuje spotrebiteľa podať v takomto prípade návrh vopred určenému subjektu ARS, sa neprihliada.

5. Spotrebiteľ môže podať návrh listinnej podobe alebo elektronickej podobe (pričom spotrebiteľ môže využiť tento formulár: odkaz na tlačivo), alebo ústne do zápisnice. K návrhu priloží spotrebiteľ doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

6. Návrh v zmysle druhej vety bodu 4. tohto článku je oprávnený podať výlučne spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predmetný návrh nemôže podať predávajúci, ktorý si uplatňuje právo voči spotrebiteľovi.,

7. Spotrebiteľ môže návrh v zmysle druhej vety bodu 4. tohto článku aj prostredníctvom platformy ARS, ktorá je dostupná na:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8. Návrh podľa druhej vety bodu 4. tohto článku môže spotrebiteľ podať v prípadoch, kedy hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- EUR.

9. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Cieľom ARS je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami (medzi spotrebiteľom a predávajúcim).

10. Náklady spojené s ARS môžu predstavovať poplatok za začatie ARS v sume, ktorú zverejní subjekt ARS na svojom webovom sídle, nie však viac ako 5,- EUR vrátane DPH, ktorý subjekt ARS môže požadovať od spotrebiteľa. Tento poplatok môže subjekt ARS požadovať od spotrebiteľa najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

XI. Dozor

Orgánom dozoru predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia.
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, sídlo: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 . Ďalšie údaje a informácie o orgáne dozoru sú dostupné na: http://www.soi.sk/.

XII. Oznámenie o splnení povinnosti podľa zákona č. zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov

Spoločnosť Optika Žácka s.r.o. si zabezpečila plnenie povinnosti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov prostredníctvom spoločnosti RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o.

XI. Osobné údaje a ich ochrana

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania ak je iná, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v článku IX. bode 4. osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

7. Kompletné znenie toho, aké osobné údaje zbierame a ako ich spracovávame, nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho obchod.optikazacka.sk. Písomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.obchod.optikazacka.sk

3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

4. Písomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení.

5. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

V Novom Meste nad Váhom, dňa 19. 10. 2017

Optika Žácka s.r.o.

Tu si môžete stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy